તબીબી ઉપકરણ અને ઉપકરણો

તબીબી ઉપકરણ અને ઉપકરણોની નીચે હંમેશા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, સિરીંજની સોય, જીવાણુનાશક ટ્રે, જીવાણુ નાશક ટાંકી, સ્કેલ્પેલ અને બિસ્ટોરી, ativeષધીય કાર્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.

જીવાણુ નાશકક્રિયા ટાંકી

Disinfection tank

Ativeષધિય કાર્ટ

Medicative cart

વંધ્યીકૃત ટ્રે

Sterilising trays

સ્કેલ્પેલ અને બિસ્ટોરી

Scalpel&bistoury

સિરીંજ સોય

Syringe needle